Kinderen en jongeren (6 > 17 jaar) | Spika - campus Melveren

Ook kinderen en jongeren kunnen te kampen hebben met ernstige psychiatrische, emotionele of gedragsproblemen. Wanneer deze problemen zo erg zijn dat ambulante hulp niet meer voldoende is, dringt een opname zich op.

Behandelvisie

Onze opdracht bestaat uit het aanbieden van poliklinische psychiatrische consulten, outreaching, residentiële crisisinterventie,  opmaken van een diagnostisch bilan en behandeling. Onze doelgroep zijn kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar met een psychiatrische problematiek of een vermoeden ervan. We hanteren hierbij het principe van subsidiariteit: zo is een opname slechts mogelijk indien kinderen en jongeren niet ambulant of outreachend verder kunnen geholpen worden.
Voor ons staan de noden van jongere centraal. Van daaruit werken we vraaggestuurd. We stemmen ons kader steeds af op de hulpvraag van de jongere en zijn gezin of context. Wij bieden zoveel mogelijk zorg op maat van de jongeren.
Naast het hanteren van een bio-psycho-sociaal model is ook een orthopedagogische aanpak onderdeel van de behandeling. We houden daarbij rekening met de ontwikkelingsfase van iedere jongere. Naast de jongere wordt het gehele gezin en de context actief betrokken in de behandeling. Zoveel als mogelijk wordt beroep gedaan op de gezonde eigen krachten van de jongere en zijn context.

Behandelmethodiek

Jongeren verblijven tijdens hun opname in een leefgroep van leeftijdsgenoten waarbij er gestreefd wordt naar een therapeutisch leefgroepklimaat. Tijdens een opname bestaat de behandeling zowel uit een groepsaanbod als een geïndividualiseerd programma. De behandeling is interdisciplinair wat wil zeggen dat verschillende disciplines (psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, therapeuten, leerkrachten, artsen, …) intensief samen werken. Ook zijn er wekelijkse gezinsgesprekken met de ouders.

Ingebed in netwerken

Sinds de opstart van het netwerk GGZ kinderen en jongeren Limburg, Ligant (2016) wordt er gestreefd naar een maximale afstemming met alle partners van dit netwerk. Twee reguliere crisisbedden van Spika staan ten dienste van dit netwerk.
Ook maakt Spika deel uit van het Intersectorale Zorgnetwerk Limburg/Vlaams-Brabant/Brussel.

Kinderen en jongeren 

Transmuraal manager
Steven Dewulf, 011 78 86 00, steven.dewulf[at]asster.be

Beleidspsychiater
Dr. Jan De Corte, jan.decorte[at]asster.be

 
Medisch secretariaat (opvraging verslaggeving)
Lien Scheepers, 011 78 80 69, lien.scheepers[at]asster.be