Behandeling persoonlijkheidsstoornis 

De Lier 3 is een open afdeling waar een psychodynamisch ondersteunend behandelmilieu wordt aangeboden aan volwassenen van 21 tot 65 jaar met een persoonlijkheidsproblematiek die gepaard gaat met of zonder impulscontroleproblemen, relationele crisissen en aanpassingsproblemen, emotionele dysregulatie, dissociatieve stoornissen, somatoforme stoornissen, stemmings- en angststoornissen. De patiënt kan worden opgenomen na een intakegesprek met dr. Hebbrecht.  De patiëntenbegeleider is de centrale steunfiguur voor de patiënt en zijn familie.

Het psychodynamisch steunend model wordt toegepast waarbij de afdelingssetting wordt gebruikt als therapeutisch middel, maar we willen meer bereiken dan alleen maar ondersteuning. Veel patiënten willen begrijpen wat er zich in hun leven afspeelt en hoe hun problemen tot stand komen. Zowel het komen tot inzicht in de eigen persoon en de problematiek, het doormaken van een nieuwe helende ervaring en het herintegreren van de patiënt in een sociaal verband via het vroeg betrekken van gezins- en familieleden, zijn essentiële componenten van een therapeutisch proces. Een belangrijk principe is dat elke patiënt een effectieve behandeling krijgt in een zo weinig mogelijk restrictieve setting, dus met het behoud van maximaal mogelijke vrijheid en autonomie. We willen behandelmilieus organiseren waar de patiënten een actieve en zinvolle tijdsbesteding krijgen naast gespecialiseerde behandelingen die inspelen op de specifieke noden van elke patiënt. Bovendien willen we hen leren omgaan met de eisen die onze hedendaagse maatschappij stelt, dat wil zeggen zich leren hechten en losmaken, leren opkomen voor zichzelf en dit in overleg met anderen, afstand leren nemen van genotsmiddelen, met agressieve gevoelens leren omgaan zonder destructief te worden naar zichzelf en de omgeving.

Groep A

Eén behandelgroep zal zich richten naar de begeleiding van volwassen mensen met persoonlijkheidsstoornissen, waarbij een belangrijke co-morbiditeit speelt zoals depressie, dissociatie en middelenmisbruik. Tijdens de behandeling wordt gefocust op omschreven psychiatrische problemen. Om die reden dient de behandeling meer ondersteunend en geïndividualiseerd te verlopen. De nadruk ligt op psychosociale rehabilitatie en resocialisatie op relatief korte termijn. Er wordt bijkomend ondersteuning geboden op het vlak van affecttolerantie, impulscontrole en het komen tot gedragsverandering. Naast het programma kan de patiënt op indicatie ingeschakeld worden in een relatie- en familietherapie, een individuele therapie volgen, of specifieke afdelingsoverschrijdende sessies volgen.

Groep B

In deze behandelgroep wordt het accent gelegd op veranderingsgerichte psychotherapie die zich baseert op actuele psychodynamische behandelmethodes die zowel in groep als individueel zullen plaatsvinden. De behandelgroep richt zich naar patiënten die baat kunnen vinden bij psychodynamische groepstherapie. Naast het programma kan de patiënt ook in deze groep op indicatie ingeschakeld worden in een relatie- en familietherapie, een individuele therapie volgen, of specifieke afdelingsoverschrijdende sessies volgen. We richten ons op het bevorderen van mentalisatie, het bevorderen van de creatieve mogelijkheden en het komen tot een zinvolle vrijetijdsbesteding. 

Afdeling: De Lier 3 - 011 78 83 31 

Kernteam: Marc Hebbrecht, Hanne Schoofs, Lieven Steeland, Ines Vallina Griera, Melanie Welsch

De Lier 3 is een open afdeling (24 bedden + 6 stoelen) voor klinische psychotherapie van persoonlijkheidsstoornissen.

Afdelingshoofd
Melanie Welsch, 011 78 83 30, melanie.welsch[at]asster.be

Psychiater
Dr. Marc Hebbrecht, 011 78 80 11, marc.hebbrecht[at]asster.be

Psychologen
Inès Vallina Griera, 011 78 83 54, ines.vallinagriera[at]asster.be
Lieven Steeland, 011 78 83 55, lieven.Steeland[at]asster.be

Maatschappelijk werk
Yentl Ilsbroukx, 011 78 83 65, yentl.ilsbroukx[at]asster.be