Behandeling angst en depressie 

De behandeling richt zich op personen met een ernstige depressieve en/of angststoornis, waarvan de ernst van dien aard is dat een ambulante of dagklinische behandeling niet mogelijk is of niet effectief is gebleken. Patiënten met een ernstig gevaar voor suïcide worden eerst opgenomen op De Lier 1. De stemmings- en angststoornis vormen het primaire behandeldoel, doch comorbide psychiatrische en psychologische stoornissen worden eveneens behandeld. Patiënten worden ook steeds intensief begeleid bij problemen op sociaal vlak.
Patiënten kunnen rechtstreeks opgenomen worden vanuit de eerste, tweede of derde lijn, of via interne mutaties. Aan een opname gaat steeds een kennismakingsgesprek met een verpleegkundige vooraf in overleg met de afdelingsarts.
 

Behandelvisie

De behandelingsvisie is gestoeld op de principes van de gedragstherapie, meer in het bijzonder gedragsactivatie (Martell, 2001) en ACT (Acceptance and Commitment Therapy) (Hayes, 2006). Het medicamenteuze beleid op de afdeling past eveneens in deze visie. Psycho-educatie en het betrekken van de omgeving van patiënt vormen een rode draad doorheen de gehele behandeling.

In het team wordt ruim voldoende tijd voorzien voor gezamenlijk overleg over én samen met de patiënt en diens omgeving. Relatie- en gezinstherapie worden op indicatie aangeboden.

De behandeling verloopt gefaseerd. Eerst is er een observatieperiode van 3 weken waarbij de diagnosestelling voorop staat. Dit wordt gevolgd door behandelblokken van 6 weken. Bij elke overgang is er een teambespreking waarbij patiënt en personen uit zijn leefomgeving maximaal worden betrokken. Er wordt in de behandelgroepen voor depressie gestreefd naar een maximale behandeltermijn van 6 maanden.

Het ontslag volgt na een positieve evolutie en wanneer patiënt opnieuw voldoende adequaat kan functioneren in een minder sterk begeleide vorm, zoals dagkliniek of ambulant.

Tijdens de behandeling staat hervalpreventie centraal. Indien vereist wordt na het ontslag beroep gedaan op ambulante diensten zoals activiteitencentra, psychiatrische thuiszorg, Reling 2A en 2 B (Artikel 107), etc.

Afdeling De Lier 2 - 011 78 83 21 

De Lier 2 is een open afdeling met 30 bedden voor drie behandelgroepen van maximaal 13 personen.

Afdelingshoofd
Henri Gilissen, 011 78 83 20, henri.gilissen[at]asster.be

Psychiater
Dr. Olivier Bollen, 011 78 80 11, olivier.bollen[at]asster.be

Psycholoog
Kathleen Porke, 011 78 83 51, kathleen.porke[at]asster.be

Maatschappelijke assistenten
Ermela Paja, 011 78 83 63, ermela.paja[at]asster.be