Behandeling stoornissen in het gebruik van middelen | Libra - campus Melveren & Stad

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit volwassenen(18-65 jaar) met primaire problemen ten gevolge van overmatig gebruik van:

  • alcohol en/of medicatie
  • drugs
  • niet middelen gebonden verslavingen 

Behandelingsvisie

Cluster Libra biedt hulp aan mensen die een leven wensen zonder (overmatig) alcohol- medicatie- en/of druggebruik. We bieden een veilig milieu waarin de keuze en motivatie voor een nuchter en clean leven samen kan worden geëxploreerd en versterkt groeien. Tijdens de behandeling wordt rekening gehouden met het motivationeel stadium waarin de patiënt zich bevindt. De patiënt is hierbij een actieve partner in zijn behandeltraject.

 Afhankelijkheidsproblemen hebben diverse ontstaansmechanismen en leiden vaak tot gevolgen op verschillende levensdomeinen van de patiënt (bv. lichamelijk, sociaal, beroepsmatig, financieel,…). Vertrekkende vanuit het bio-psychosociale model is aandacht nodig voor zowel de problematiek als het persoonlijk functioneren.  
Het werken aan verslavingsgedrag is een proces dat over verschillende fasen verloopt en waarbij motiverende, stimulerende en ondersteunende begeleiding belangrijk zijn. Wisselende motivatie en momenten van twijfel kunnen onderdeel van het proces zijn en vormen een uitdaging om omgebogen te worden tot succeservaringen. De behandeling biedt oefenmomenten en leerervaringen in het weerstaan aan gebruik. Dit door zelfcontroletechnieken en het anders leren omgaan met terugval.  Een evenwichtige en bevredigende leerstijl en integratie in de maatschappij is belangrijk voor een leven zonder verslavingsgedrag. Familieleden en andere steunfiguren worden betrokken in het behandeltraject.

 

Behandelmethodiek

Naast het terugvalpreventiemodel (Marlatt & Gordon) hanteren we cognitieve gedragstherapie als psychotherapeutisch referentiekader. Verschillende interdisciplinaire teams staan in voor de behandeling binnen een socio therapeutisch leefklimaat. Voor elke patiënt wordt  een multidisciplinair behandelplan opgesteld.
Als therapieaanbod wordt naast psycho-educatie en psychotherapie ook motivationele gesprekken, terugvalmanagement en vaardigheidstraining aangeboden. Daarnaast is er ook een aanbod van niet-verbale therapieën: psychomotorische therapie, ergotherapie, arbeidstrajectbegeleiding, arbeidsattitude- en ADL training en de uitbouw van hobby- en vrijetijdsactiviteiten. In overleg met het interdisciplinaire team kan de patiënt specifieke therapieën op indicatie volgen. Medicatie kan uiteraard ook deel uitmaken van de therapeutische behandeling.
Om een geleidelijke overgang naar de thuis- en/of werksituatie na een reguliere opname te realiseren, is er de mogelijkheid tot vormen van deeltijdse behandeling (dagbehandeling, nachthospitalisatie en postkuur). Deelname aan zelfhulpgroepen wordt ook aangemoedigd.