Missie & identiteit 

Van bij de fusie heeft Asster gekozen voor een dubbele verankering: een verankering met het Limburgs zorglandschap en een verankering met het Provincialaat der Broeders van Liefde.

Vzw Asster sluit zich aan bij de missie van de Broeders van Liefde (zie www.fracarita.org), maar heeft hieraan een eigen vertaling gegeven:

Wij willen een kwalitatief hoogstaand, efficiënt ziekenhuis  en verzorgingstehuis zijn
om psychiatrische patiënten en bewoners te behandelen en te begeleiden naar een betere geestelijke gezondheid en hen zo bij te staan in hun streven naar een waardig, voldoening gevend en betekenisvol leven.

Wij willen gedurfd creatief en vernieuwend te werk gaan met respect voor patiënt en medewerker
in een warme betrokken sfeer en in open dialoog met de patiënt en zijn omgeving, met andere hulpverleners en de maatschappij in zijn geheel.

Wij willen dat doen met passie en professionalisme, bereid tot pionierschap.
Samenwerking, schoonheid en spiritualiteit geven hierbij een kwalitatieve meerwaarde.

Waarom de naam 'Asster'? 

De naam 'Asster' komt van het oude Griekse woord astron, wat ster betekent. Het Latijnse woord ‘aster’ heeft dezelfde betekenis. Het is aan de ‘ster’ dat de asterbloem haar naam ontleende. De ster van Asster verwijst naar het ‘verlichten van het lijden’, naar ‘klaarheid brengen’, naar het ‘draaglijk maken van moeilijke situaties’.

De ster staat ook symbool voor de kwaliteitsvolle, hoogstaande en efficiënte behandeling en begeleiding in het ziekenhuis, het PVT en in al de (nieuwe) zorgvormen die door Asster worden aangeboden. Bovendien wordt de ster gezien als een kruispunt van wegen. De ster staat op die manier symbool voor differentiatie van zorg en voor samenwerking met diverse partners en actoren in zorgcircuits en netwerken.

Het eerste woorddeel van Asster, ‘as’, zinspeelt op de belangrijke rol die het psychiatrisch ziekenhuis en het PVT in het leven van psychiatrische patiënten kunnen vervullen. Die as is even nodig om straks weer alles op wielen te laten lopen.

De eerste drie letters van asster verwijzen naar samenwerking (‘ass’ van associatie). ‘st’ staat dan weer voor Sint-Truiden, de plaats waar de geïntegreerde ziekenhuizen hun roots hebben.

Zoals elke mens is ook elke organisatie ‘uniek’. Deze uniciteit wordt benadrukt door de unieke naam
‘Asster’.

Betekenis van het logo 

Het logo is een moderne weergave van de aster. De rode kleur van het logo verwijst naar de passie, de gedrevenheid en de wil om ‘creatief en innoverend te zijn’..

De naam ‘Asster’ is in het groen weergegeven: de groene kleur staat symbool voor hoop.

De verschillende elementen van de ster kunnen vanuit verschillende perspectieven bekeken worden:

  • de partijen die op gelijkwaardige wijze betrokken asster_logo_ster
    zijn bij de zorg rond de patiënt: de patiënt zelf, zijn familie, de verwijzer, de hulpverlener en andere belangrijke steunfiguren van de patiënt
  • de leden van het interdisciplinaire team, waarbij elk lid een waardevolle bijdrage levert aan de zorg voor de patiënt
  • de verschillende clusters, campussen en zorgvormen van de organisatie zelf
  • de zorg binnen een ruimer netwerk,
    waar asster deel van uitmaakt

De verschillende elementen van het logo vormen één mooi geheel, net zoals de zorg rond de patiënt, de organisatie zelf, het interdisciplinair team en het netwerk één mooi geheel zullen vormen. Juist door het harmonisch samengaan van de verschillende elementen krijgt de aster, de vorm van een ster. Pas dan zal de Asster schitteren als een ster.

Het geheel is weergegeven als een open systeem, de elementen staan los van elkaar en vormen geen gesloten cirkel. Er is openheid naar anderen, maar ook openheid naar de samenleving toe.