• home
 •  » nieuws
 •  » Asster kiest voor een gefaseerde aanpak van de versoepeling van de coronamaatregelen

Asster kiest voor een gefaseerde aanpak van de versoepeling van de coronamaatregelen

Beste patiënten en bewoners, Beste familieleden en vrienden,

Het psychiatrisch ziekenhuis en het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) hebben gedurende zeven weken strenge corona-veiligheidsmaatregelen moeten toepassen. Deze maatregelen hebben er toe geleid dat Asster de coronacrisis onder controle heeft. Tegelijkertijd beseffen wij hoe moeilijk het voor patiënten en bewoners is om onder deze strikte veiligheidsmaatregelen bij ons te verblijven. Vaak hebben hulpverleners afstand moeten nemen, terwijl nabijheid zo gewenst was. Ook voor vele familieleden en vrienden was de voorbije periode moeilijk om dragen. Ook zij hebben “afstand” gevoeld. Wij leven dan ook sterk mee met de extra problemen die deze crisis voor patiënten, bewoners en hun familieleden en vrienden met zich meebrengt.

Helaas kunnen wij nog steeds niet naar een “normale situatie” terugkeren. Voorzichtigheid blijft de boodschap. Toch wensen wij op een goed doordachte manier een aantal corona-veiligheidsmaatregelen te versoepelen. We volgen hierbij o.m. de richtlijnen van de overheden en van Sciensano.

Het ziekenhuis en het PVT doen alle inspanningen om een goed evenwicht te vinden tussen veiligheid en menselijkheid:

 • Veiligheid om het infectierisico voor patiënten en bewoners, medewerkers en bezoekers zo sterk mogelijk te reduceren,
 • Menselijkheid om de face to face ontmoetingen van de patiënt of bewoner met een familielid of vriend (weliswaar onder strikte voorwaarden) mogelijk te maken.

Beide aspecten zijn en blijven van belang. Te veel aandacht voor het ene kan ten koste gaan van het andere…

Daarom opteren wij voor een gefaseerde aanpak.  Wij willen ook vermijden dat wij later toegestane “versoepelingen” moeten terugschroeven. Natuurlijk zijn we ook steeds afhankelijk van de richtlijnen van de overheid, het besmettingsrisico op basis van de dagelijkse aantallen besmettingen in België, … Wij hopen in ieder geval op jullie begrip en medewerking te kunnen rekenen.

In deze nota willen we beknopt de belangrijkste items van wat men algemeen “de exit-strategie” noemt, toelichten. Betrokken familieleden, vrienden en patiënten en bewoners zullen tijdig geïnformeerd worden over de concrete richtlijnen die hen aanbelangen. De timing en de concrete richtlijnen kunnen immers van afdeling tot afdeling verschillen.  

 1. Bezoekregeling

Op maandag 4 mei ll. kregen de PVT van de Vlaamse Taskforce het bericht dat zij onder strikte voorwaarden vanaf ten vroegste 11 mei bezoek mogelijk kunnen maken. Op donderdag 7 mei ll. kregen de psychiatrische ziekenhuizen van het Comité Hospital & Transport Surge Capacity (met o.m. vertegenwoordigers van de FOD-Volksgezondheid, de deelstaten en Sciensano) een soortgelijk bericht.

De PVT’s en de psychiatrische ziekenhuizen dienen zelf richtlijnen te ontwikkelen en kunnen aldus het schrijven van de overheden “zelf bepalen wanneer en hoe de bezoekregeling concreet in werking treedt”.  De overheden stellen dat een aantal richtlijnen strikt dienen te worden nageleefd, onder meer:

 • Het maximaal garanderen van social distancing tijdens het bezoek
 • Het toepassen van handhygiëne voor, tijdens en na het bezoek door alle betrokken
 • Het dragen van een mondmasker door de bezoeker: een proper en vers gewassen mondmasker of een nog niet eerder gebruikt (nieuw) wegwerpmasker
 • Max. één bezoeker per bewoner/patiënt gedurende een beperkte tijd en frequentie
 • Noch de patiënt/bewoner, noch de bezoeker mag gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek symptomen vertonen,
 • Enz.

Asster bereidt – zowel voor het ziekenhuis, als voor het PVT – een bezoekregeling voor. Ze doet alle inspanningen om het hoger vermeld evenwicht te kunnen waarborgen, in eerste instantie in het belang van de patiënt / bewoner, maar ook in het belang van de bezoeker en onze medewerker. De bezoekregeling zal ook niet dadelijk in het hele ziekenhuis toegepast kunnen worden, maar gefaseerd, afdeling per afdeling, week per week, opgestart worden. Dit geeft ons de ruimte om de regeling te evalueren en bij te sturen waar nodig. We willen immers voorkomen dat er mensen besmet raken doordat we bepaalde zaken over het hoofd hebben gezien.

Voor patiënten die tot een risicogroep behoren (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) is omwille van de risico’s bezoek voorlopig niet toegelaten. Wij bekijken, in overleg met de respectievelijke ouderenafdeling en de behandelende arts, of en onder welke voorwaarden we hiervan kunnen afwijken.

Voor het PVT zal het bezoek fasegewijs mogelijk zijn vanaf 11 mei en voor het psychiatrisch ziekenhuis vanaf 18 mei. :Alle patiënten, bewoners, familieleden en vrienden zullen tijdig via de afdeling over  hun specifieke bezoekregeling, zowel naar timing, locatie, voorzorgsmaatregelen, …  worden geïnformeerd. Het heeft geen zin om de afdeling zelf op voorhand te contacteren gezien de fasegewijze aanpak en het feit dat de timing mede-afhankelijk is van de evaluatie van de bezoekregeling.Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie blijven de bestaande afspraken gehandhaafd.

 1. Bezoek aan de thuiscontext

Zowel voor het ziekenhuis als voor het PVT is bezoek aan de thuiscontext momenteel uitgesloten. Dit verbod blijft nog steeds van kracht.

De overheid voorziet om in eerste instantie voor de kinder- en jeugdpsychiatrie een uitzondering, ook pas ten vroegste vanaf 18 mei. Wellicht komt deze datum voor ons nog te snel want er zijn heel wat gevolgen aan een verspoeling van deze regeling verbonden.. In overleg met het kernteam van Spika bereidt het operationeel crisisteam een planning en afsprakenkader voor. Patiënten en familieleden zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.

 1. Het verlaten van het domein

Momenteel hebben wij hierover nog geen concrete richtlijnen van de overheid ontvangen. Voorlopig blijft het verlaten van de ziekenhuiscampus en van de PVT-campus bijgevolg verboden gezien dit in eerdere richtlijnen opgelegd is.

 1. Dagklinische zorg en poliklinische zorg

Daghospitalisatie en polikliniek is in belangrijke mate vervangen door thuishospitalisatie. Fasegewijs en in beperkte mate wensen wij vanaf 18 mei (en voor sommige dagklinieken pas vanaf 1 juni of zelfs later) met dagklinische zorg en met poliklinische zorg terug van start te gaan. Deze regeling geldt voor de  dagklinieken waarvan de werking totaal gescheiden is van enige vorm van residentiële behandelafdeling. Het is in deze belangrijk dat we de “bubbels” van de residentiële afdelingen en de dagafdelingen niet vermengen, wat deze oefening niet gemakkelijk maakt

Met deze maatregelen versoepelen wij fasegewijs een aantal strikte maatregelen. Wij beseffen dat voor sommigen deze “versoepeling” mogelijks niet snel of niet ver genoeg wordt doorgevoerd. Wij kunnen alleen maar stellen dat ze gestoeld is op richtlijnen van de overheden, op wetenschappelijk onderzoek en op de wijsheid van een ruim interdisciplinair crisisteam, die haast dagelijks zich over deze coronacrisis buigt.

Wij hopen dan ook op jullie vertrouwen te mogen rekenen.
Veel sterkte. Hou het veilig en gezond!

 

Namens de directie,
Jaak Poncelet, Bert Plessers

laatste nieuws