Interne afspraken 

Om het welzijn en de veiligheid van patiënten en medewerkers te garanderen
vragen we je om tijdens je verblijf, naast de gangbare maatschappelijke normen, ook
het huishoudelijk reglement van Asster te respecteren. We vestigen jouw aandacht op volgende punten:

1. Besturen van een voertuig

Voor volledig opgenomen patiënten geldt als algemeen reglement dat zij geen
voertuig mogen besturen. Je neemt hiervoor best contact op met je behandelende
arts. Zonder medische tegenindicatie mogen mensen in daghospitalisatie wel een voertuig besturen om van en naar het
ziekenhuis te komen. Voor verdere informatie verwijzen we naar de desbetreffende richtlijnen van het
Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV, zie www.bivv.be).

2. Verkeersveiligheid op de campus

 • Gelieve de verkeerssignalisatie te respecteren.
 • De snelheidsbeperking op de campus bedraagt 20km/u.
 • Parkeren kan enkel op de voorziene parkeerplaatsen.

3. Rookverbod - alcoholverbod

 • Gelieve het algemeen rookverbod in de gebouwen van het ziekenhuis te respecteren: roken is enkel toegestaan in de daarvoor voorziene plaatsen.
 • Alcoholgebruik is in het ziekenhuis niet toegelaten.

4. Brandveiligheid

 • Gelieve het algemeen rookverbod te respecteren.
 • Brand geen kaarsen.
 • Bewaar geen gevaarlijke producten op je kamer.
 • Verwittig bij brand onmiddellijk het personeel.
 • Volg bij evacuatie de instructies van het personeel.

5. Elektrische apparatuur in patiëntenkamers

Voor het gebruik van elektrische toestellen vraag je eerst toestemming van het afdelingshoofd.

Verboden toestellen in de kamers:

In het kader van preventie en brandveiligheid is het verboden om toestellen die verwarmingselementen of bewegende en ronddraaiende onderdelen bevatten in de kamers te plaatsen.

Kunnen toegelaten zijn:

Laptop, radio-, CD-speler, scheerapparaat, haardroger, gsm-lader, uitzonderlijk TV-toestel met LCD- of LED-scherm (jonger dan 10 jaar). Bij twijfel kan je aan jouw afdelingshoofd vragen contact op te nemen met de bevoegde dienst.

6. Orde in de kamer

Om in geval van evacuatie snel en veilig te kunnen handelen, moeten de kamers ordelijk zijn. Dat houdt in:

 • voldoende vrije doorgang
 • geen kabels in de loopruimte of doorgangen
 • de deuren zonder belemmering volledig openen en sluiten

7. Persoonlijke goederen en diefstalpreventie

Je brengt enkel persoonlijke goederen mee die je strikt nodig hebt voor dagelijks gebruik, d.w.z. beperk je tot wat je kan opbergen in de kleerkast en het nachtkastje op je kamer. Andere goederen worden zo vlug mogelijk thuis of bij familie geplaatst. Als dit niet kan, vragen we je elders een ruimte te huren om goederen te plaatsen. Goederen die bij ontslag in het ziekenhuis achterblijven, worden twee weken na ontslagdatum verwijderd.
Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke goederen.

8. Geld en financiële verrichtingen

Wanneer je geld - tegen ontvangstbewijs - in bewaring wil geven of bepaalde financiële verrichtingen via het ziekenhuis wil laten verlopen, overleg je best met de maatschappelijk werker van je afdeling.

9. Foto’s en geluids-/beeldmateriaal

Het is verboden om met gelijk welk toestel (bv. camera, I-pad, smartphone) opnames - zowel foto, video- als geluidsmateriaal - te maken en te verspreiden naar anderen (patiënten, personeel, bezoekers).
Wanneer de toestemming van de betrokkene(n) niet werd gevraagd of verkregen en men de opnames toch maakt en vervolgens verspreidt (bv. via Facebook) dan getuigt dit niet alleen van een gebrek aan respect, maar heeft dit ook eventueel juridische gevolgen.

Het maken en verspreiden van dit materiaal is een inbreuk op de Belgische Privacywet en de auteursrechtenwet. Meer info via www.e-privacy.be/privacywet.pdf

10. Onderling ruilen, kopen of verkopen

Kopen, verkopen of ruilen van goederen, voertuigen en diensten is niet toegestaan tussen patiënten onderling en tussen patiënten en personeel.

11. Respect voor mens en materiaal

Het stellen van grensoverschrijdend gedrag (agressie, intimidatie, vandalisme, …) naar personen, gebouwen of materiaal wordt niet aanvaard.

12. Aangaan van relaties

Omdat alle energie nodig is voor het werken aan jouw herstel, raden we aan geen relaties met medepatiënten of personeel aan te knopen.