De privacywetgeving 

De artikelen 15 en 17 quater van de ziekenhuiswet leggen aan het ziekenhuis de verplichting op om voor iedere patiënt een dossier aan te leggen, waarin de nodige verpleegkundige, paramedische en medische gegevens worden opgenomen om een optimale verzorging en behandeling te kunnen garanderen. Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk.

De registratie van persoonsgegevens gebeurt conform de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uw gegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van dr. M.P. CLERINX medisch directeur. De v.z.w. asster, Melveren-Centrum 111, 3800 Sint-Truiden is houder van de bestanden waarin uw gegevens worden opgenomen. De verwerking van deze gegevens zal worden ingeschreven in het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens onder nummers 000455801, 000455997, 000456096. Als u hierover verdere inlichtingen wenst, kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van persoonlijke levenssfeer, Poelaertplein 3, 1000 Brussel.